•  NL 

Accare

Print 

Psychiatrie is een medisch specialisme dat, meer dan welke medisch specialisme dan ook, zowel aandacht besteedt aan de psyche als aan het lichaam. Psychische aandoeningen komen heel veel voor en kunnen nooit los worden gezien van de context (denk aan gezin, relaties, cultuur en religie). Psychische aandoeningen hebben hun oorsprong nogal eens in de kindertijd of in de adolescentie.

 Om het proces van groei en ontwikkeling goed te kunnen doorlopen, moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan. Om te beginnen zal een kind in aanleg gezond moeten zijn. Voor een goede ontwikkeling op verschillende gebieden (denk bijvoorbeeld aan de taalontwikkeling en de sociale en emotionele ontwikkeling) is minimaal "good enough parenting" nodig: voldoende zorg en liefdevolle aandacht om gezond op te kunnen groeien. Verder is een goed sociaal netwerk nodig. Treffend is het bekende Afrikaanse spreekwoord: "it takes a village to raise a child". In een bredere context is een politiek klimaat nodig dat aandacht heeft voor kinderen en jongeren. En als de ontwikkeling van een kind of jongere op welke manier dan ook en om welke reden dan ook scheef loopt, is een zorgsysteem nodig om verdere scheefgroei zoveel mogelijk te voorkomen.

De kinder- en jeugdpsychiatrie begeeft zich bij uitstek in dat hele systeem. Het is een vak van samenwerken, in de eerste plaats natuurlijk met het kind of de jongere zelf. Met het ouder worden krijgen kinderen geleidelijk aan steeds meer een eigen stem en beslissen ze mee over hun behandeling. In de tweede plaats werken we samen met ouders. Praten over de opvoeding is vaak een precair onderwerp: ouders hebben vaak het gevoel dat ze het niet goed doen of dat hun kind lastig en onwillig is. Samen zoeken naar een aanpak die bij dit kind, met deze problemen, wel werkt, is een belangrijke taak binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Samenwerken geldt ook binnen het vakgebied: kinder- en jeugdpsychiaters werken samen met psychologen, orthopedagogen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en nog veel meer disciplines.

Verder wordt er ook binnen het veld van jeugdzorg intensief samengewerkt. Nu de transitie van de jeugdzorg een feit is, ligt er de uitdaging om tot een transformatie van de jeugdzorg te komen: betere samenwerking, kortere lijnen, minder hulpverleners binnen één gezin et cetera.

Misschien zijn kinder- en jeugdpsychiaters wel de breedst georiënteerde medisch specialisten.

Opleiding

In de OOR N&O wordt binnen 6 instellingen de basisopleiding psychiatrie aangeboden. Deze basisopleiding beslaat 2,5 jaar. Daarna kunnen aios kiezen voor 3 verschillende verdiepingsrichtingen: volwassenen-, ouderen- en kinder- en jeugdpsychiatrie.

Accare biedt de verdieping kinder- en jeugdpsychiatrie. In die periode worden vier verschillende stages gevolgd, waarbij zowel klinisch/intensief als ambulant gewerkt wordt. Er wordt ruim aandacht besteed aan consultatieve psychiatrie, in samenwerking met het Beatrix kinderziekenhuis van het UMCG. Alle verschillende kinderpsychiatrische aandoeningen en alle leeftijdsgroepen komen tijdens de verschillende stages aan bod. Ook is er expliciet aandacht voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking.

Naast de stages is er een uitgebreid onderwijsaanbod. Het psychopathologie-onderwijs wordt intern verzorgd (3 uur per week). Het psychotherapie-onderwijs wordt aangeboden binnen de OOR N&O Nederland en wordt intern aangevuld met onderwijs in de cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jongeren. Wekelijks is er daarnaast nog 1 tot 2 uur onderwijs met verschillende inhoud, zoals de Journal Club, videobesprekingen (over de normale ontwikkeling en ook de afwijkende ontwikkeling van kinderen en jongeren), CAT-besprekingen (Clinically Appraised Topics) en klinische demonstraties.

Een greep uit de verschillende stages:

  • Algemene polikliniek (diverse locaties in Groningen, Drenthe, Friesland, Overijssel)
  • Klinische stage/intensief (o.a. FACT-team) ( diverse locaties in Groningen, Drenthe en Friesland)
  • Consultatieve kinder- en jeugdpsychiatrie (Groningen, in samenwerking met het UMCG)
  • Polikliniek licht verstandelijke beperking (Groningen, Drachten)
  • Zorglijn eetstoornissen (Groningen, Smilde)

In overleg zijn andere stages mogelijk

Participatie aan projecten binnen de afdeling research van Accare behoort tot de mogelijkheden.

Accare biedt ook stages voor Aios die een stage van een half jaar in het kader van de basisopleiding psychiatrie willen volgen.

Accare in het kort

Accare zit op veel verschillende locaties in Noord-Nederland en delen van Overijssel en Flevoland. De meeste zorg wordt geboden op onze poliklinieken. We behandelen daar bijvoorbeeld kinderen en jongeren met angstklachten, ernstige identiteitsproblemen, hechtingsstoornissen, trauma's, ADHD, autisme, ticstoornissen, verstandelijke beperking enz. Veruit de meeste behandelingen bestaan uit gesprekken en trainingen; in een minderheid van de behandelingen wordt ook medicatie voorgeschreven.

Bijna altijd worden ouders bij de behandeling betrokken. Als problematiek van ouders zelf gerelateerd is aan de problemen van de kinderen, behandelen we ook ouders met hun individuele problemen. Als op deze manier behandelen niet werkt, bijvoorbeeld omdat ouders niet goed in staat zijn om thuis toe te passen wat we hen op de polikliniek leren, bieden we zorg thuis. Die zorg kan heel kort zijn, bijvoorbeeld 5  keer, maar kan soms ook veel langer duren en/of heel intensief zijn.

Van de 13.000 kinderen die jaarlijks bij Accare in zorg zijn, worden er ongeveer 250 een periode opgenomen in één van onze klinieken in Smilde of Groningen. Deze opnames zien we als een onderdeel van de ambulante behandeling. Opnames kunnen er heel verschillend uitzien. Een kind kan wel eens een jaar opgenomen zijn, maar meestal gaat het om dagen, weken of soms maanden. Soms wordt een gezin een aantal weekends achter elkaar opgenomen om ze zo goed mogelijk te helpen, maar zo min mogelijk te verstoren in normale werk- en schoolactiviteiten.

Steeds meer van onze behandelprogramma's hebben we vormgegeven in zogenaamde e-health-programma's. We verwachten dat in de toekomst een deel van de behandeling vaker via internet plaats kan vinden.

 De opleider kinder- en jeugdpsychiatrie bij Accare

De opleider kinder- en jeugdpsychiatrie bij Accare is Marieke Schuppert. Plaatsvervangend opleider is Jetty Noltes.

Marieke-Schuppert-Accare.jpg.JPGMarieke Schuppert

JettyNoltesAccare.jpgJetty Noltes

Wil je meer weten?

Neem contact op met de opleider: Marieke Schuppert, Accare UCKJP Groningen, Contact, of maak een afspraak via de opleidingssecretaresse: Janine Pouw, Accare UCKJP Groningen, Contact of ga naar de website voor meer informatie over de opleiding bij Accare.