•  NL 

Overeenstemming over opleiding Klinische Fysica

Print 
20 december 2017

Klinische fysica.jpg

In 2016 bepaalde het Capaciteitsorgaan op basis van een behoefteraming van de NVKF dat het aantal opleidingsplaatsen voor de opleiding Klinische Fysica van 24 (voor heel Nederland) naar 17 teruggeschroefd wordt. Voor de opleidingen heeft de reductie grote gevolgen. De opleiders in OOR Noord- en Oost-Nederland zijn onlangs in goed overleg tot overeenstemming gekomen over hoe men die gevolgen hier gaat opvangen.

Ingrijpende reductie

De reductie van 24 naar 17 opleidingsplaatsen is ingrijpend. Om te voorkomen dat aios klinische fysica geen collega’s meer aantreffen op de werkvloer heeft de stichting OKF (de stichting die zorgdraagt voor de opleiding tot klinisch fysicus) 3 maatregelen genomen. Allereerst moeten opleidingsinstellingen met ingang van 2019 minimaal 2 aios permanent in opleiding hebben. Ten tweede bepaalde de stichting dat de opleidingen geclusterd moeten worden rond academisch medische centra en dat er meer samengewerkt moet worden ten aanzien van stages en onderwijs. En ten derde bepaalde de OKF dat elk cluster de opleiding moet verzorgen van elk van de 4 subspecialisaties, te weten Audiologie, Radiologie & Nucleaire Geneeskunde, Radiotherapie en Algemene Klinische Fysica.

Een nieuwe opleidingsstructuur

Binnen de OOR Noord- en Oost-Nederland hebben deze nieuwe regels voor de eerste 3 subspecialisaties relatief weinig gevolgen. Pijnpunt was met name de concentratie binnen de opleiding Algemene Klinische Fysica. Tot op heden waren in deze regio voor die subspecialisatie 3 instroommogelijkheden: in de Isala, ZGT en MST, met altijd een academische stage in het UMCG. De nieuwe regelgeving maakte deze werkwijze vanaf 2019 onmogelijk. In goed overleg is besloten om per 2019 nieuwe aios te laten instromen in Isala waarna ze viermaal een half jaar aan de slag gaan in ZGT, MST en UMCG. Het laatste jaar doen ze dan weer in Isala.

Alle deelnemende opleidingsinstellingen behouden in deze aanpak hun A-erkenning en voor alle aios kan worden gegarandeerd dat er vrijwel altijd een tweede aios in hetzelfde ziekenhuis aan het werk is. Overigens: aios kunnen ook in andere ziekenhuizen zoals de MCL, het nieuwe OZG en het Martiniziekenhuis een stage doen.

Goede sfeer

Marcel Greuter, opleider in het UMCG, coördineerde de gesprekken. Hij toonde zich verheugd over de manier waarop het proces is doorlopen en over het resultaat. ‘Dit is een compromis. In feite heeft iedereen wat moeten opgeven. Ook de aios: zij moeten nu beduidend meer reizen. Maar we hadden op 1 december een regionale opleidingsdag en daar waren alle opleiders, plaatsvervangend opleiders en aios in goede sfeer bijeen.’

De nieuwe regeling gaat in per 1 januari 2019.

 Praktisch