•  NL 

Docentprofessionalisering, Experimenteren met informeel leren

Print 
28 november 2018

Opleidersprofessionalisering: we doen het goed en waarschijnlijk kan het beter. Dat blijkt uit het onderzoeksproject 'Opleidersprofessionalisering, klaar voor 2020!' dat onlangs is afgerond. Het onderzoek bracht in kaart op welke manieren opleiders in onze opleidingsregio momenteel hun opleiderskwaliteiten kunnen aanscherpen en hoe dat eventueel nog beter kan.

Het project is een samenwerking tussen Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), Deventer Ziekenhuis (DZ) en Medisch Spectrum Twente (MST) en mede gefinancierd uit het Regionaal Ontwikkel- en Innovatiefonds. Het onderzoek liet zien dat opleiders en supervisoren over het algemeen zeer tevreden zijn over het opleidingsaanbod. Denk daarbij aan Teach the teacher en Teaching on the Run. Het onderzoek liet ook zien dat het zinvol is om te experimenteren met een aantal minder formele vormen van leren zoals peercoaching, feedback van de aios, online leren en werkplekleren, vaak als lid van een community of practice.

Graag delen we hieronder de conclusies en de aanbevelingen.

Onze aanpak

Om inzicht te krijgen in het huidige scholingsaanbod op het gebied van opleidersprofessionalisering, zijn van alle OOR's het universitair centrum en minimaal één groot opleidingsziekenhuis benaderd. Hieruit komt naar voren dat het huidige aanbod voornamelijk bestaat uit formele gestructureerde scholingsactiviteiten, zoals de cursussen Teach the Teacher, korte workshops en congressen. In mindere mate worden ook intervisie tussen opleiders, e-learning en observatie van de opleider middels video-opnames genoemd. Daarnaast zijn dertig specialisten van ZGT, DZ en MST geïnterviewd met daarbij de vragen in hoeverre zij de gevolgde scholingsactiviteiten als effectief hebben ervaren en welke bevorderende en belemmerende factoren hierbij een rol spelen.

 Enkele resultaten

De gevolgde scholingsactiviteiten worden als effectief tot zeer effectief ervaren. De opleiders geven een hogere effectiviteitscore dan de supervisoren. Uit de interviews komen de volgende kenmerken van effectieve scholingsactiviteiten naar voren: gebruik van een effectieve werkvorm, relevant en toepasbaar in de praktijk, leren van en met elkaar, leren op de werkplek, herhaling van het geleerde, aansluitend op het juiste niveau en een goede en ontspannen sfeer.

Om een beeld te vormen van de gewenste situatie is middels een systematic-review-onderzoek gedaan naar effectieve opleidersprofessionalisering. Hieruit komt naar voren dat (kwalitatief) onderzoek naar dit onderwerp in de medische (vervolg)opleidingen wereldwijd in de kinderschoenen staat. De trend lijkt in de richting te gaan van continue en herhaalde leermomenten verspreid over meerdere jaren en onderwijs te koppelen aan vaste momenten op de werkvloer.

Experimenteren

De opleidersprofessionalisering binnen de opleidingsregio N&O, met de combinatie van een tweedaagse cursus (Teach the Teacher) en herhaaldelijke scholingen (Teaching on the Run) sluit goed aan bij de gedachte van longitudinale docentscholing. De OOR N&O is hierin uniek in Nederland, blijkt uit onze ronde langs andere OOR's. Om de voortrekkersrol op het gebied van opleidersprofessionalisering te behouden moet onze regio de middelen en mankracht inzetten om te experimenteren met verschillende benaderingen van opleidersprofessionalisering. Naast het huidige formele aanbod kunnen opleiders en supervisoren ook expertise opdoen door ervaren, observeren en reflecteren; zij kunnen hun opleidersvaardigheden verbeteren door peercoaching, feedback van de AIOS, online leren en werkplekleren, vaak als lid van een community of practice. Vervolgens is het van belang om hieraan goed (kwalitatief) wetenschappelijk onderzoek naar effectiviteit te koppelen. De projectgroep ziet het als een uitdaging om een vervolg te geven door nieuwe leervormen voor de regio nader uit te werken.

Meer informatie

Voor meer informatie en/of voor het opvragen van het rapport kunt u terecht bij: Cristel Hekkert (Deventer Ziekenhuis), Lucinda Soetman (Ziekenhuisgroep Twente) of Saskia Veenema-Bergsma (Medisch Spectrum Twente).

 Praktisch