•  NL 

Instellingsvisitatie Isala en Deventer Ziekenhuis

Print 
14 september 2018

Pal voor de zomer onderwierpen Isala (22 juni) en het Deventer Ziekenhuis (29 juni) zich aan de nieuwe instellingsvisitatie. José Geerdink, Henk Sluiter en Cristel Hekkert van het Deventer Ziekenhuis kijken tevreden terug op de dag zelf, net als Rutger Trimbos van Isala. Inmiddels ontvingen beide ziekenhuizen hun RGS instellingscertificaat. Op 21 september volgen het MCL en de ZGT. Op 2 november het Medisch Spectrum Twente. De overige ziekenhuizen volgen daarna.

Door middel van de instellingsvisitatie gaat de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) na in hoeverre het ziekenhuis de zaken rond de medisch specialistische vervolgopleidingen op orde heeft. Het interne kwaliteitstoezicht op de opleidingsoverstijgende processen bijvoorbeeld. Wie de visitatie goed doorkomt, krijgt een instellingscertificaat. Vooralsnog is deze visitatie vrijwillig. Maar instellingen met zo’n certificaat hoeven bij een visitatie van de afzonderlijke opleidingen niet telkens alle opleidingsoverstijgende documenten uit de kast te halen. Dat ene instellingscertificaat volstaat.

We waren zo ver

Toen in december 2017 duidelijk werd dat RGS van start ging met de instellingsvisitatie meldde het Deventer Ziekenhuis zich onmiddellijk aan. Medisch manager van het Deventer leerhuis Henk Sluiter: ‘We waren zo ver. En we wilden sowieso de afspraken die we intern hadden gemaakt herijken. Bovendien, ik had al eerder deel uit gemaakt van de landelijke expertgroep rond de implementatie van de instellingsvisitatie. Dan wil je het ook meemaken.’

José Geerdink, manager van het leerhuis: ‘We vinden zelf dat we het gewoon goed doen, opleiden. Maar we zijn ook wel erg nieuwsgierig naar wat anderen daar van vinden. Doen we het inderdaad zo goed, of kan het beter? We wilden daarom graag een externe club een kijkje in de keuken geven. Zijn wij het vertrouwen waard?’

Governance Code

Opleidingsadviseur Cristel Hekkert werkte mee aan het voortraject. ‘Natuurlijk hebben we eerst gecheckt of alle relevante documenten nog actueel zijn. Maar dat is papier. Hoe gaat het nu in de praktijk? We hebben in de voorbereiding daarom gesproken met alle actoren binnen het ziekenhuis. De aios, de opleiders, de staf, de Raad van Bestuur, de Centrale opleidingscommissie en het Leerhuis. En daarnaast organiseerden we een aantal werkoverleggen en bijeenkomsten. We merkten bijvoorbeeld dat er binnen het ziekenhuis veel afspraken zijn rond het opleiden van de aios. Maar ook dat het een beetje een lappendeken is en dat we daar toch wat meer samenhang in moesten aanbrengen. Ook de Governance Code hebben we in die voorbereiding tegen het licht gehouden’

Een tandje scherper

Al met al kijkt het Deventer Ziekenhuis terug op een goede dag. Geerdink: ‘Het was leuk om iets van onze bevlogenheid en enthousiasme te kunnen laten zien. Het opleidingscafé bijvoorbeeld dat we tweemaal per jaar organiseren voor aios, anios en opleiders. Bovendien: zo’n visitatie houdt je scherp. Overall was de commissie erg tevreden. Bij een paar zaken had men opmerkingen, zoals over de manier waarop we de PDCA-cyclus in de praktijk “rondmaken”. Dat mag wel een tandje scherper. En misschien zijn we wel iets te bescheiden, vond de commissie. Ik hoop wel erg dat deze visitatie ook werkelijk bijdraagt aan een efficiëntere aanpak van de opleidingsvisitaties die iedere 5 jaar plaatsvinden.’

Isala

Ook Isala deed nog voor de zomer mee aan de instellingsvisitatie. Rutger Trimbos, manager Isala Academie, kijkt ook tevreden terug. ‘We willen als groot algemeen opleidingsziekenhuis voorop lopen. En dan is de blik van een buitenstaander goed. We hoefden ook niet zo veel voor te bereiden. Eigenlijk hadden we alle documenten wel op orde. Alleen de Governance Code was nog niet klaar. Die hebben we voorjaar daarom versneld afgemaakt.’ Wel voerde de voorbereidingsgroep een gesprek met iedereen die geïnterviewd ging worden door de visitatiecommissie: ‘We wilden benadrukken dat ons een open gesprek over de opleiding voor ogen stond. En dat kregen we ook prompt terug van de visitatiecommissie. Zij waardeerde onze openheid.’ Omgekeerd is Trimbos ook blij met de manier waarop de visitatiecommissie de gesprekken voerde. Ze vroegen door. Ze waren kritisch. Het waren zinvolle en boeiende gesprekken.’

Vertrouwen

Het rapport is nog niet klaar. Trimbos verwacht wel dat de commissie enkele suggesties heeft. ‘Bijvoorbeeld dat binnen de opleidingen wat meer aandacht aan de CanMeds-competenties besteed kan worden. Maar men sprak na afloop vooral veel vertrouwen uit. We kregen complimenten over onze opleidingsjaargesprekken en over het Teaching on the Run-programma dat we hier ontwikkelden. En, al klinkt dat misschien wat als preken voor eigen parochie,  men waardeerde de ondersteuning van opleiders vanuit de Isala Academie. Al met al was de instellingsvisitatie een enorme stimulans om verder te werken aan het verbeteren van de opleidingen.’

Handreiking

De komende maanden volgen meer ziekenhuizen in de regio. De handreiking die de werkgroep Instellingsvisitatie heeft ontwikkeld, was nog niet beschikbaar toen deze instellingvisitaties voorbereid werden. Inmiddels is de handreiking beschikbaar voor belangstellenden binnen de OOR Noord- en Oost-Nederland. U kunt hem opvragen bij Manon Grave, ambtelijk secretaris van de Regionale Centrale Opleidingscommissie.

 Praktisch