•  NL 

Rapport capaciteitsontwikkeling aios

Print 
14 mei 2018

​Op langere termijn daalt de capaciteit van aios in Nederland met bijna 20%. Ziekenhuizen gaan dit merken in de bedrijfsvoering. Daarom zette het UMCG de mogelijke oplossingen op een rijtje. Het rapport is nu ook beschikbaar voor de andere ziekenhuizen in de regio.

Het rapport stelt dat het UMCG extra zou moeten investeren in de inzet van ziekenhuisartsen, verpleegkundig specialisten en Physician Assistants. Bovendien stelt het rapport dat binnen de OOR N&O nagedacht moet worden over hoe de verdeling van aios in de toekomst vorm moet krijgen. Immers: de komende jaren wijzigt het opleidings- en zorglandschap drastisch. Het rapport houdt overigens nog geen rekening met de mogelijke groei van het aantal opleidingsplaatsen binnen de OOR N&O waarvoor de OOR zich sterk heeft gemaakt, onder meer naar aanleiding van het rapport Regionale mobiliteit en binding van medisch specialisten: Het belang van opleiden en onderwijs voor de regionale gezondheidszorg dat in februari vorig jaar werd gepubliceerd.

Opleidingsakkoord

Voor 2000 dreigde in Nederland een tekort te ontstaan aan medisch specialisten. Daarom investeerde de overheid in die jaren fors in extra opleidingsplaatsen. Van 2000 tot 2013 werd de jaarlijkse instroom van aios uitgebreid van 870 naar 1475. Dit heeft geresulteerd in een groei van het totale aantal aios. Van ongeveer 3500 in 2000 naar ongeveer 7200 in 2017!

In 2013 draaide de minister de kraan dicht. Vanaf dat jaar daalde de instroom van het aantal aios en daarmee ook totale capaciteit van aios. Dat besluit kwam niet uit de lucht vallen. In 2013 heeft het Ministerie van VWS met de veldpartijen een Opleidingsakkoord afgesloten. Daarin waren drie hoofdlijnen: de instroom van aios daalt met ongeveer 10%, de opleidingsduur daalt met gemiddeld een kleine 8% en parallel daaraan worden de opleidingen geïndividualiseerd. Het Capaciteitsorgaan verwacht daarom op termijn in een reductie van de inzetbaarheid van aios met ongeveer 20%. Dit betreft een landelijke prognose.

Voor opleidingsziekenhuizen dreigt de daling van aios-capaciteit grote gevolgen hebben. Het betekent namelijk een forse reductie van het aantal aios op de werkvloer. En ook al is het opleiden van aios in principe productieneutraal, ze zullen in de bedrijfsvoering node gemist worden.

Belangrijkste aanbevelingen

In 2017 installeerde de Raad van Bestuur van het UMCG daarom een zogenaamde "Leidende coalitie Capaciteits-ontwikkeling aios". Dit voorjaar presenteerde de leidende coalitie een rapport. De belangrijkste aanbevelingen van de Leidende Coalitie zijn:

1. Anticipeer tijdig op de capaciteitsreductie door per afdeling of per cluster van afdelingen de op handen zijnde capaciteitsreductie in kaart te brengen. Kijk daarbij ook naar mogelijkheden van taakdifferentiatie of herschikking door de inzet van Verpleegkundig Specialisten, Physician Assistants of gespecialiseerde laboranten of analisten.
2. Investeer in gespecialiseerde House Faculty (Ziekenhuisartsen) om de continuïteit en kwaliteit van zorg te borgen. Immers: de zorg op de verpleegafdelingen wordt steeds complexer.
3. Analyseer de praktijk van de 'voorwacht dienstfunctie' en onderzoek of bepaalde taken niet beter ingevuld kunnen worden door SEH-artsen.
4. Laat aios zo vroeg mogelijk in het kalanderjaar starten met hun opleiding. Dit biedt een aantal voordelen zoals hogere capaciteit en hogere subsidie. En bovendien is er dan ook meer gelegenheid om een aios te vervangen als hij of zij stopt in het eerste jaar van de opleiding.
5. Onthef de aios van oneigenlijke taken zoals het oplossen van beddenproblematiek tijdens de dienst en roostertaken.
6. Bespreek binnen de opleidingsclusters de noodzaak tot vermindering van het aantal volwaardige perifere opleidingen en maak hier als OOR NO gezamenlijk keuzes in.
7. Borg waar gewenst en haalbaar de expositie van aios aan basiszorg door samen met tweedelijns zorginstellingen  de totale opleiding  in te richten.

Vraag het rapport aan

Het rapport is beschikbaar voor de opleidingsinstellingen binnen de OOR Noord- en Oost-Nederland. Wilt u het rapport integraal lezen? Stuur een mail naar Aat van den Berg.

 Praktisch